Законодателна програма на Министерския съвет

Законодателна програма на Министерския съвет за периода 1 септември 1998 г. - 31 юли 1999 г

СЕПТЕМВРИ

1.

Закон за регионалното развитие Министърът на регионалното развитие и благоустройството

2.

Закон за енергетиката и енергийната ефективност Министърът на регионалното развитие и благоустройството

3.

Закон за лечебните заведения Министърът на здравеопазването

4.

Закон за изменение и допълнение на Закона за застраховането Министърът на финансите

5.

Закон за изменение и допълнение на Закона за таксите върху течните горива Министърът на регионалното развитие и благоустройството

6.

Закон за възлагане на обществени поръчки
Министърът на държавната администрация

7.

Закон за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица
Министърът на финансите

8.

Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси
Министърът на финансите

9.

Закон за изменение и допълнение на Закона за чуждестранните инвестиции

Министърът на промишлеността

Министърът на финансите

10.

Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане Министърът на финансите

11.

Закон за малките и средните предприятия Министърът на промишлеността

12.

Закон за нормативните актове Министърът на правосъдието и правната евроинтеграция

Министърът на държавната администрация

ОКТОМВРИ

13.

Закон за виното и спиртните напитки Министърът на промишлеността

Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа

14.

Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование Министърът на образованието и науката

15.

Закон за изменение и допълнение на Закона за научните степени и научните звания Министърът на образованието и науката

16.

Закон за спорта Министърът на регионалното развитие и благоустройството

Министърът на образованието и науката

17.

Закон за кооперациите Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа

18.

Закон за изменение и допълнение на Закона за арендата Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа

19.

Закон за бюджета на Националния осигурителен институт за 1999 г. Министърът на труда и социалната политика

20.

Закон за водите Министърът на околната среда и водите

21.

Закон за поземления регистър Министърът на правосъдието и правната евроинтеграция

Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа

Министърът на регионалното развитие и благоустройството

22.

Закон за данък върху добавената стойност Министърът на финансите

23.

Закон за хазарта Министърът на финансите

24.

Закон за държавния бюджет на Република България за 1999 г. Министърът на финансите

25.

Закон за изменение и допълнение на Закона за банките Министърът на финансите

НОЕМВРИ

26.

Закон за професионалното образование Министърът на образованието и науката

27.

Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа

28.

Закон за фуражите Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа

29.

Закон за семейното подпомагане Министърът на труда и социалната политика

30.

Закон за храните и общоупотребимите стоки Министърът на здравеопазването

31.

Закон за управление на химическитевещества и препарати Министърът на околната среда и водите

32.

Закон за информацията Министърът на държавната администрация

33.

Закон за изменение и допълнение на Закона за финансово оздравяване на държавни предприятия Министърът на финансите

34.

Закон за стандартизацията Министърът на промишлеността

35.

Закон за високите технологии Министърът на промишлеността

36.

Закон за мерките, географските означение, топологиите на интегрални схеми и за промишления дизайн Министърът на промишлеността

37.

Закон за противодействие на финансовите престъпления и нарушения Министърът на финансите

Министърът на правосъдието и правната евроинтеграция

Министърът на вътрешните работи

38.

Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс Министърът на правосъдието и правната евроинтеграция

39.

Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права Министърът на културата

ДЕКЕМВРИ

40.

Закон за кадастъра Министърът на регионалното развитие и благоустройството

Министърът на правосъдието и правната евроинтеграция

Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа

41.

Закон за учебния план, учебното съдържание и общообразователния минимум Министърът на образованието и науката

42.

Закон за ловното стопанство Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа

43.

Закон за административното обслужване на гражданите и юридическите лица Министърът на държавната администрация

44.

Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Министърът на правосъдието и правната евроинтеграция

Министърът на вътрешните работи

45.

Валутен закон Министърът на финансите

46.

Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния финансов контрол Министърът на финансите

Министърът на правосъдието и правната евроинтеграция

47.

Закон за държавния протокол Министърът на външните работи

48.

Данъчен процесуален кодекс или Закон за изменение и допълнение на Закона за данъчната администрация, Закона за данъчното производство и Закона за събиране на държавните вземания Министърът на финансите

49.

Закон за общата техническа безопасност на продуктите Министърът на промишлеността

ЯНУАРИ

50.

Закон за отбранителната промишленост Министърът на промишлеността

ФЕВРУАРИ

51.

Закон за Черноморското крайбрежие Министърът на регионалното развитие и благоустройството

52.

Семеен кодекс Министърът на правосъдието и правната евроинтеграция

53.

Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Министърът на правосъдието и правната евроинтеграция

54.

Закон за социално-инвестиционен фонд Министърът на труда и социалната политика

55.

Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта Министърът на труда и социалната политика

МАРТ

56.

Закон за планинските райони Министърът на регионалното развитие и благоустройството

57.

Закон за военната полиция Министърът на отбраната

58.

Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата Министърът на транспорта

59.

Закон за икономическия и социален съвет Министърът на труда и социалната политика

60.

Закон за музеите, галериите и разпространението на художествени ценности Министърът на културата

АПРИЛ

61.

Кодекс на социалното осигуряване Министърът на труда и социалната политика

62.

Закон за местното самоуправление Министърът на регионалното развитие и благоустройството

63.

Закон за местните избори Министърът на регионалното развитие и благоустройството

64.

Закон за изборите за народни представители, общински съветници и кметове Министърът на регионалното развитие и благоустройството

65.

Закон за гражданското състояние и гражданската регистрация Министърът на вътрешните работи

Министърът на правосъдието и правната евроинтеграция

Министърът на регионалното развитие и благоустройството

66.

Закон за деноминация на българския лев Министърът на финансите

МАЙ

67.

Закон за териториалното устройство и строителството Министърът на регионалното развитие и благоустройството

ЮНИ

68.

Закон за изменение и допълнение на Търговския закон Министърът на правосъдието и правната евроинтеграция

ЮЛИ

69.

Закон за железопътния транспорт Министърът на транспорта

Законодателната програма на Министерския съвет за периода 1 септември 1998 г. - 31 юли 1999 г. е одобрена с Решение  на Министерския съвет No 513 от 25 септември 1998 година.

 

февруари, март, април, май, юни 1998г.

 

Февруари

    1. ЗИД на Закона за стоковите борси и тържищата
    2. Закон за държавното знаме и държавния печат
    3. Закон за туризма
    4. Закон за гарантиране на експортното застраховане
    5. Закон за защита на конкуренцията
    6. Закон за защита на потребителя и правилата на търговията
    7. ЗИД на Закона за защита на земеделските производители
    8. ЗИД на Закон за съдебната власт

  Март

     9. ЗИД на Търговския закон – част I "Несъстоятелност"
    10. Закон за защитените територии
    11. Закон за подземните природни богатства
    12. ЗИД на Закона за изпълнение на наказанията
    13. Закон за земеделската техника
    14. ЗИД на Закона за общинската собственост
    15. ЗИД на Закона за трериториално и селищно устройство
    16. Закон за мерките срещу изпирането на пари
    17. Закон за гарантиране на влоговете в банки
    18. Закон за защита и развитие на българската култура

Април

    19. Закон за преструктуриране на стоманената индустрия
    20. ЗИД на Закона за пребиваване на чужденците в България
    21. ЗИД на Закона на Закона за държавната собственост
    22. Закон за далекосъобщенията
    23. Закон за радиото и телевизията
    24. ЗИД на Закона за висшето образование
    25. Закон за гражданското въздухоплаване
    26. ЗИД на Закона за акцизите
    27. Закон за държавния служител

  Maй

    28. Закон за зърното
    29. ЗИД на Закона за българското гражданство
    30. Закон за българските документи за самоличност
    31. Закон за доброволното пенсионно осигуряване
    32. Закон за движението по пътищата
    33. ЗИД на Закона за научните степени и звания
    34. ЗИД на Закона за лекрствените средства и аптеките в хуманната медицина
    35. Закон за автомобилния транспорт
    36. Закон за малките и средни предприятия
    37. Закон за социално-инвестиционен фонд

  Юни

    38. Закон за избор на общински училищни и читалищни настоятели
    39. Закон за контрола върху наркотичните вещества и прекурсорите
    40. Закон за лечебните заведения
    41. Закон за национална служба срещу финансовите нарушения и престъпления
    42. Закон за регионалното развитие
    43. Закон за достъпа до административна информация
    44. Закон за националния фонд "Научни изследвания"
    45. Закон за националния фонд "Структурна и технологична политика"
    46. Закон за хазартните и развлекателни игри
    47. ЗИД на Закона за възлагане на държавните и общински поръчки

| начало |