| назад |

КАЛЕНДАР

Законопроект за радиото и телевизията

Декмври 1998
52 народни представители внесоха в Конституционния съд искане за обявяване противоконституционността на някой норми от Закона за радиото и телевизията.

24 Ноември 1998
38то Народно събрание прие на второ четене Закона за радиото и телевизията (ДВ. бр. 138, 1998г.), вземайки предвид мотивите на Президента на Републиката за връщане на Законa.

Октомври 1998
Президентът Петър Стоянов упражни конституционното си право и върна Закона за радиото и телевизията за ново обсъждане.

23 септември 1998
38то Народно събрание прие на второ четене Закона за радиото и телевизията.

4 септември 1998
Продължава гласуването на второ четене на Законопроекта за радиото и телевизията на есенната сесия на Народното събрание.

30 юли 1998
Законопроектът за радиото и телевизията се обсъжда на второ четене в пленарно заседание. До приключването на лятната сесия проектозаконът е гласуван до 32 член включително.

29 юли 1998
Законопроектът за радиото и телевизията се обсъжда на второ четене в пленарно заседание

28 юли 1998
Законопроектът за радиото и телевизията се обсъжда на второ четене в пленарно заседание

27 юли 1998г.
Заседание на Парламентарната комисия по култура и медии по Законопроекта за радиото и телевизията

23 юли 1998г.
Заседание на Парламентарната комисия по култура и медии по Законопроекта за радиото и телевизията

22 юли 1998г.
Заседание на Парламентарната комисия по култура и медии по Законопроекта за радиото и телевизията

21 юли 1998г.
Заседание на Парламентарната комисия по култура и медии по Законопроекта за радиото и телевизията

18 юни 1998г.
Законопроектът за радиото и телевизията е приет от Народното събрание на  първо четене.

4 юни 1998г.
Парламентарна комисия по култура и медии.
    Становище за внасяне в пленарна зала на Законопроекта за радиото и телевизията (МС)
    Становище за внасяне в пленарна зала на Законопроекта за радиото и телевизията (Сашо Стоянов)

28 май 1998г.
Парламентарна комисия по култура и медии.
   Изслушване на представители на организации и сдружения на радио- и телевизионни оператори.
Председателят на комисията г-н Стоян Райчевски заяви, че ще се съобрази с изказаните становища.

21 май 1998г.
Парламентарна комисия по култура и медии.
    Обсъждане на Законопроекта за радио и телевизия (МС) (проф. Димо Димов, Иво Атанасов, Сашо Стоянов, Младен Влашки)

14 май 1998г.
Парламентарна Комисия по култура и медии:
    Представяне на Законопроекта за радиото и телевизията (МС)  и първо обсъждане

11 май 1998г.
Подкомитет N 5 България - ЕС "Човешки ресурси, изследвания и технологично развитие, социална политика, културна и аудиовизуална политика"
    15.00 часа политика в областта на аудиовизията
        Представяне на Законопроекта за радиото и телевизията (МС)
        Разясняване на процеса на сближаване на правото и българското участие в Медиа II

30 април 1998г.
Министър-председателят внесе в Народното събрание Законопроекта за радиото и телевизията (МС) и Законопроекта за далекосъобщенията.

29 април 1998г.
Работна среща на УС на БНТ в Правния отдел на Министерски съвет

Среща на УС на БНТ с депутати от Комисията по култура и медии - Благой Димитров, Сашо Стоянов, Илия Петров и представители на работната група.

27 април 1998г.
Заседание на работната група с експерти от Правния отдел на Министерски съвет

26 април 1998г.
Честит рожден ден на Георги Лозанов!

25 април 1998г.
Среща на работните групи по Законопроекта за радиото и телевизията (МС) и Законопроекта за далекосъобщенията

22 април 1998г.
Среща на работните групи по Законопроекта за радиото и телевизия (МС) и Законопроекта за далекосъобщенията за синхронизиране на двата проекта

21 април 1998г.
Съобразяване с бележките на Министерството на културата с оглед някои разпоредби на Директивата "Телевизия без граници"

16 април 1998г.
Работна среща с представители на Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция

15 април 1998
Заседание на работната група с експерти от Правния отдел на Министерски съвет,
с представители на НСРТ

Заседание на работната група с експерти от Министерството на финансите -
Управление  Държавен бюджет .
Съобразяване със становището на Министерството на финансите

Заседание на работната група с експерти от Министерството на правосъдието
и правната евроинтеграция.
Съобразяване със становището на Министерството .

Среща на представители на работните групи по двата законопроекта
 
 

14 април 1998
Заседание на работната група с експерти от Правния отдел на Министерски съвет,
с участие на представители на НСРТ

Заседание на работната група с експерти от Министерството на финансите -
Управления Държавен бюджет и Държавни разходи.
Съобразяване със становището на Министерството на финансите

Заседание на работната група за синхронизиране на законопроектите (вж състав - 7 април 1998)
 
 

13 април 1998
Заседание на работната група с експерти от Правния отдел на Министерски съвет
Съобразяване със становището на Правния отдел на БНР
 
 

10 април 1998
Заседание на работната група с експерти от Правния отдел на Министерски съвет
 
 

9 април 1998  Извънредно заседание на МС
 

1. Законопроект за далекосъобщенията .
(продължение от заседанието на 6 април 1998)
Докладва Антони Славински.

2 . Законопроект за радиото и телевизията (МС)
Докладва Нели Огнянова.

Членовете на МС подробно обсъдиха представените проекти поотделно, след
като специално внимание се отдели на синхронизирането им.

Решения:

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


Протокол 16/09.04.1998г.

т.2
Решение:

    Приема проекта за решение за одобряване на законопроекта за радио и телевизия с измененията, допълненията и уточненията.
    Вносителят да отрази бележките от дискусията и да подготви окончателен текст на законопроекта и мотивите към него.

По Законопроекта за радиото и телевизията (МС) , освен редакционни поправки,
ще се работи в следните насоки:
* принципи на програмната политика ( конкретизиране и доразвитие),
* финансиране и фонд ( с експерти от Министерството на финансите),
* административно-наказателна отговорност ( с експерти от Министерството
на правосъдието и правната евроинтеграция),
* лицензионна процедура ( с работната група по Законопроекта за
далекосъобщенията).

Подобно усъвършенстване ще се извърши  и в Законопроекта за
далекосъобщенията.
 
 

7 април 1998 Работна среща за синхронизиране на Законопроекта за радиото и телевизията (МС) и Законопроекта за далекосъобщенията

Благой Димитров - заместник-председател на Парламентарната група на СДС и ръководител на законодателната работа в сектора

КПД:

Антони Славински - председател

Божидар Симеонов - заместник - председател

Гроздан Караджов - главен секретар

Светлозар Ганчев - Началник на управление " Развитие на далекосъобщенията"

Дойин Дойчев - Началник на управление " Правно"

Петър Рендов - Началник на управление " Регулиране на далекосъобщенията"

НИИС - Институт по Съобщенията

проф. Емил Владков - Катедра Видеоинформация

Технически Университет - София:

доц. Емил Алтимирски - декан на Факултет по комуникационна техника

доц. Павел Мерджанов - катедра "Телекомуникации"

доц. Добри Добрев - катедра "Радиотехника"

Български институт за правно развитие - Нели Огнянова

Николай Виденов - координатор на проекта

Обсъдени са общите въпроси на двата проекта.

Специално внимание е отделено на разделите, посветени на : лицензиращ орган, процедура, финансиране.
 
 

6 април 1998 Законопроектът за радиото и телевизията (МС) заедно със Законопроекта за далекосъобщенията планирани като т.т.22 и 23 в дневния ред на Министерския съвет.
 
 

Поради изчерпване на времето гледането на двата законопроекта се насрочва за извънредно заседание на 9 април.

ноември 1997 Работно посещение на представители на Съвета на Европа по законопроекта за електронните медии
 
 

октомври 1997 Работна среща в Института по темата "Уредба на електронните медии". Обсъждане на философията на бъдещата уредба на радиото и телевизията.

Формиране на работна група в помощ на законодателната дейност.
октомври 1997 Конференция "Новият Закона за далекосъобщенията" (с участие на Института)

юни 1997 Конференция "Правна уредба на информационните отношения"
 
 

1997 Институтът започва работа по проект "Правна уредба на информационните отношения"с три направления:

1. Правна уредба на информацията , информационните технологии и Интернет,
2. Правна уредба на телекомуникациите,
3. Правна уредба на електронните медии.
1996 Институтът започва работа по проект "Публично хранилище за правна информация: Интернет-базирана правна информационна система". Създава се информационен ресурс в областта на българското, чуждото и международното право.