МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

правителствена информационна служба

1194 София тел. 9813375; 8872770

бул. ”Дондуков” N1 факс 870878; 9802056

Web site:http://www.bulgaria.govrn.bg/, Е-mail: GIS@bulgaria.govrn.bg

 

 

Изказване на министър-председателя Иван Костов пред Първия български форум за високи технологии

София, НДК, 30 юни 1998 година

7/10/98, ден

За информация: Стояна Георгиева

тел. 9813375; 8872770

 

Уважаеми дами и господа,

 

За мен е особено приятно да открия Първия специализиран форум за високи технологии след началото на промяната от 1989 година. Вашето присъствие тук е едно доказателство, че благодарение на постигнатата стабилизация в България ние се откъсваме от проблемите на ежедневието, вдигаме поглед напред и нагоре, преставаме да си задаваме въпросите за оцеляването, за преодоляването на икономическата криза и разрухата и отново се опитваме да си поставим високи цели.

Искам да напомня, че България имаше своята специализация в миналото, тогава в рамките на Съвета за икономическа взаимопомощ, включително във високите технологии. Тя беше в областта на изчислителната техника, в областта на софтуера, в областта на приборостроенето, оптикомеханиката. Последните осем - девет години бележат може би най-значителното загубване на позиции точно в тези направления и в тези производства.

Особено тежко кризата порази финансирането на научните и научно-приложните изследвания. Вследствие на това една значителна част от нашия потенциал беше изоставена, много хора с изключително висока квалификация напуснаха или се преквалифицираха от работата, която извършваха. Цели отрасли, и то високи технологични, на българската икономика влязоха в тежка криза.

Точно заради това бих желал да разглеждаме сегашния форум като първи знак за това, че ние отново възвръщаме своите претенции в области, които са в състояние да дадат на България това, което всички политици и цялата общественост знаят, че ни е нужно, а именно - икономическо възстановяване и растеж.

Не можем да възстановим икономиката и да я направим динамична, само ако възстановим обработваемата земя и броя на животните, които се отглеждат в селското стопанство. Големите възможности за икономическото развитие са скрити в най-напредналите отрасли на съвременната икономика. Едно откритие само може да произведе такъв брутен вътрешен продукт, какъвто цялото българско земеделие ще произведе за една година. Такива са мащабите и такива са релациите между високите технологии и останалата икономика. С това не искам да кажа, че българската икономика не трябва да има своите корени в земеделието, в преработвателната промишленост, но обръщайки поглед и натам отново се натъкваме на нуждата от високи технологии дори за производството на зърно, месо, мляко и всички останали земеделски продукти. Всичко сега е висока технология в една високо технологична страна.

Затова задачата, която ние трябва да си поставим, е да върнем високите технологии навсякъде, не само в отделните отрасли, където те се произвеждат, а и там, където те се прилагат. Само по този начин България може да изпълни високите критерии, които се поставят за членство на страната в Европейския съюз. А ние сме убедени, че членството в Европейския съюз е в състояние да присъедини България към една високо технологична общност, където може със свободно движение на технологии, на хора и капитали ние бързо да развием своите възможности.

Сега потенциалът ни е скрит преди всичко в хората, преди всичко в изключително добре подготвени специалисти в областта на високите технологии, с които страната се гордееше и които и сега са наше голямо богатство. Ние считаме, че правителството прави всичко възможно, за да отдели тези крайно необходими средства, които да се инвестират в научни и научно-приложни изследвания и високите технологии. Ключово условие това да стане е икономиката да не живее само за потребление, а да отделя част от брутния вътрешен продукт за инвестиции и за натрупване.

В момента ние правим едно много сериозно усилие и създаваме програма за инвестиционните намерения на страната, с която се надяваме, че в публичния сектор можем да генерираме около шест и над шест милиарда долара инвестиции. Една част от тези инвестиции ще отидат и за високи технологии и тяхното прилагане в практиката. Ние вярваме, че по този начин ще започне възкръсването и на българската проектантска дейност, на инженерните дисциплини, тези, които на практика обслужват икономическия растеж и процеса на инвестиции.

Разбира се, не бива да поставяме и ние не поставяме въпроса така, като че ли правителството е в състояние да си постави и реши въпроса за технологичното обновление на страната. Преди всичко това е било винаги и е редно да бъде въпрос на фирмена политика. Технологичното обновление, бързата амортизация, въвеждането на новостите в производството - това е част от фирменото управление. Една от най-неблагоприятните черти на икономическата криза у нас беше, че фирменото управление престана да се занимава точно с тази част от дейността на фирмите. От много години техниката, с която се работи, машинният парк в българските фирми остаря. Ние се надяваме, че благоприятната икономическа конюнктура, отварянето на пазарите за износ са в състояние да мотивират фирмените ръководители, за да започнат истинска политика на технологично обновление, смяна на технологиите или развитие на самия продукт. Защото ние си даваме сметка, че със съвременното производство, със съвременното качество и ниво на продукция, която имаме, не сме достатъчно конкурентни, за да можем да излезем успешно на пазарите на Европейския съюз.

Ключова фраза, ключовата дума за нас е конкурентноспособността на българската икономика. Конкурентноспособността се прави само от отлични специалисти, тя се прави от висока технология, прави се и от много съвременен по дизайн и с отлично качество продукт. Ние в момента не сме конкурентноспособни и трябва ясно да го казваме пред всички, които се занимават с технологичната страна на производството. Една от причините за загубата на нашите позиции е точно отстъплението от тази може би най-важна част от фирмената дейност.

Ето защо ние се надяваме, че посредством приватизацията и посредством една открита политика за привличане на инвестиции българската икономика ще може да застане на същия път и да се движи по него така, както централноевропейските страни направиха това. Без чужди инвестиции, без приватизация - при това смела, бърза, навременна, ние не сме в състояние да извършим това технологично обновление. И в това направление вие всички знаете, че правителството и Народното събрание, при това цялото Народно събрание, си поставяме амбициозни цели.

Ще бъда признателен на всеки един от вас, участниците в този форум, ако предложите своите инициативи, своите виждания за това как да върнем България върху релсите на високотехнологичния процес.

 

Благодаря Ви за вниманието!